A

Font size:

Contrast:

Choose language:

Articles

Zdjęcie autora artykułu Magdalena Raszdorf
Magdalena Raszdorf
Prezes Fundacji
Biznes Bez Barier – dotacje na rozwój firmy osoby niepełnosprawnej

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych nie zawsze są zadowalające dla samych zain-teresowanych. Oferowane posady często nie odzwierciedlają ich wykształcenia, kwalifi-kacji czy wiedzy. Bywa też tak, że osoba z niepełnosprawnością musi długo czekać na szansę rozwoju zawodowego, na otwartym rynku pracy. W tym miejscu warto zadać pytanie, czy nie warto założyć własnej firmy?

Z danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wynika, że w listopadzie 2017 r., na 100 firm w kraju, działalność gospodarczą prowadził tylko jeden niepełnosprawny przedsiębiorca. Dane zza oceanu są zgoła inne. W Stanach Zjednoczonych osoby niepełnosprawne – w porównaniu do osób bez niepełnosprawności – prawie dwa razy częściej pracują na tak zwany „własny rachunek” (Bureau of Labor Statistics, 2017).

Niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na własny biznes, podkreślając walory takiej pracy, wskazują przede wszystkim na możliwość samorealizacji, poprawę sytuacji materialnej, lepsze wykorzystanie swoich możliwości psychofizycznych i poprawę statusu społecznego. Samozatrudnienie osób niepełnosprawnych, pozwala też na wykorzystanie doświadczeń płynących z osobistych doświadczeń i optymalne zorganizowanie swojego środowiska pracy, w zależności od potrzeb.

Pierwszy biznes

Żeby założyć własną działalność gospodarczą najważniejszy jest oczywiście wkład intelektualny. Ale nie tylko. Oczywistą rzeczą jest to, że potrzebne są też pieniądze, często niemałe. Stanowi to główną przeszkodę, zwłaszcza dla mło-dych przedsiębiorców. Pomocą mogą być zewnętrzne źródła finansowania oraz z fundu-szy przeznaczonych tylko dla tej grupy osób.

Należy pamiętać, że brak własnych funduszy nie oznacza rezygnacji z własnego bizne-su i pomysłu!

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W odróżnieniu od innych przedsiębiorców, dla osób niepełnosprawnych chcących otworzyć własną firmę, przeznaczone jest specjalne wsparcie finansowe. Podstawowy warunek to posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz rejestracja w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna, albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Dotację ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy, w wysokości do 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (ogłasza je prezes Głównego Urzędu Statystycznego), pod warunkiem, że wcześniej nie otrzymało się bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Promowane są projekty ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz promujące elastyczne formy zatrudnienia i innowacyjne biznesy. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 2 lat.

Z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczone fundusze, przeciętnie kwota dofinan-sowania wynosi od 35 000 do 40 000 zł. Środki PFRON do urzędów najczęściej trafiają w okresie od marca do maja.

Środki z Funduszu Pracy

Ubieganie się o dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy to najlepsze rozwiązanie dla osób bezrobotnych lub absolwentów centrum integracji społecznej lub klubu inte-gracji społecznej. Najczęściej część otrzymanego wsparcia przeznacza się na pokrycie kosztów pomocy prawnej czy konsultacji związanych z uruchamianą działalnością go-spodarczą. Dotacja z Powiatowego Urzędy Pracy udzielana jest w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
Przepisy pozwalają na składanie tego samego wniosku kilkakrotnie, co jest sporą ko-rzyścią, ponieważ urzędy prowadzą po kilka naborów w ciągu roku. Jeśli nie uda Ci się w pierwszej edycji, nic straconego!

Jeśli naruszy się warunki umowy, konieczny jest zwrot dotacji!

Środki z unii europejskiej

Osoba niepełnosprawna, zgodnie z polityką równych szans zakazującą jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu m.in. na niepełnosprawność, może ubiegać się o udział w różnego rodzaju projektach na identycznych zasadach, jak wszystkie inne osoby.

Istnieją różne wyszukiwarki, za pomocą których można sprawdzić w jakim regionie rea-lizowane są projekty, dzięki którym można liczyć na dofinansowanie do własnej dzia-łalności, np. twój pomysł na działalność gospodarczą. Poniżej znajduje się link do jeden z nich.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
Osoby niepełnosprawne, z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, mo-gą również starać się o refundację poniesionych kosztów, na opłacenie obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie ma znaczenia czy korzystało się już ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy też nie. O refun-dację można wystąpić na każdym etapie prowadzenia działalności.

Wysokość refundacji zależy od posiadanego stopnia niepełnosprawności. PFRON zwraca:

  • 100 proc. obowiązkowych składek – przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 60 proc. tych składek – gdy przedsiębiorca ma umiarkowany stopień niepełno-sprawności,
  • 30 proc. składek – w przypadku legitymowania się lekkim stopniem niepełno-sprawności.

Ulgi w opłacaniu obowiązkowych składek zdrowotnych
Przepisy o ubezpieczeniu zdrowotnym dają prawo do obniżenia lub zwolnienia z obo-wiązkowych składek zdrowotnych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę niepełnosprawną, która posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, i prowadzi działalność gospodarczą, w przypadku gdy: uzyskuje ona przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca ona podatek dochodowy w formie karty podatkowej.